Your SEO optimized title page contents Your SEO optimized title page contents
خانه / حکایت / شعر

شعر

حکایت دیوانه و نماز جمعه

یکی دیوانه بود از اهل رازی نکردی هیچ جز تنها نمازی کسی آورد بسیاری شفاعت که تا آمد بجمعه در جماعت امام القصّه چون برداشت آواز همی آن غُر نُبیدن کرد آغاز کسی بعد از نماز از وی بپرسید که جانت در نماز از حق نترسید که بانگ گاو کردی …

ادامه نوشته »

هر که عاشق نیست او را خر شمر

بود در غزنی امامی از کرام نام بودش میرهٔ عبدالسلام چون سخن گفتی امام نامدار خلق آنجا جمع گشتی بی شمار هر کرا در شهر چیزی گم شدی روز مجلس پیش آن مردم شدی بانگ کردی آنچه گم کردی براه پس نشان جستی ز خلق آنجایگاه روز مجلس بود مردی …

ادامه نوشته »